Cento och läroplanen


Samtliga spel från Roligt Lärande Sverige AB kommer att ha sin förankring i läroplanen, och är utvecklade av legitimerade lärare med mångårig erfarenhet. Cento är kopplat till skolans nuvarande läroplan (Lgr 11) enligt följande:

Utdrag ur matematikämnets syfte:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (s 56)

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. (s 56)

”Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.” (s 57)

Utdrag ur det centrala innehållet i matematik:

Åk 1-3
”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” (s 57)

”Olika proportionella samband däribland dubbelt och hälften.” (s 58)

“Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” (s 58)

Åk 4-6
”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning.”
(s 58)

“Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer” (s 60)

Utdrag ur kunskapskraven i matematik:

För godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.” (s 61)

”Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.” (s 61)

”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.” (s 62)

För betyget E i slutet av åk 6
“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.” (s 62)

“Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.” (s 62)

“Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter i bland annat aritmetik […].” (s 62)

* Obs! Sidhänvisningarna är kopplade till läroplanen som är reviderad 2017.

Förmågor som tränas i detta spel sett utifrån läroplanen:

Den nuvarande läroplanen (Lgr 11) är uppbyggd utifrån att eleverna ska utvecklas i varje ämne genom att använda sig av olika förmågor, som är indelade i fem huvudgrupper (för att läsa mer om vad förmågorna innebär, klicka här). Följande förmågor tränas i detta spel:

 • Analysförmåga:
  • Att kunna växla mellan olika perspektiv
 • Begreppslig förmåga:
  • Att kunna använda begreppen i olika sammanhang
 • Metakognitiva förmågor:
  • Att kunna tolka
  • Att kunna värdera
  • Att kunna reflektera
  • Att kunna lösa problem
  • Att kunna välja mellan olika strategier
  • Att kunna pröva och ompröva
 • Kommunikativa förmågor:
  • Att kunna samtala
  • Att kunna resonera