Match Up! och läroplanen

Samtliga spel från Roligt Lärande Sverige AB har sin förankring i läroplanen, och är utvecklade av legitimerade lärare med mångårig erfarenhet. Match Up! är kopplat till skolans nuvarande läroplan (Lgr 11) enligt följande:

Utdrag ur matematikämnets syfte:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (s 56)

“Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.” (s 56)

“Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer […].” (s 56)

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. (s 56)

”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (s 56)

Utdrag ur det centrala innehållet i matematik:

Åk 1-3
”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.” (s 57)

”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”  (s 57)

”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” (s 57)

Utdrag ur kunskapskraven i matematik:

För godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
”Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.” (s 61)

”Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.” (s 62)

”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.” (s 62)

Obs! Sidhänvisningarna är kopplade till läroplanen som är reviderad 2017.

Förmågor som tränas i detta spel sett utifrån läroplanen:

Den nuvarande läroplanen (Lgr 11) är uppbyggd utifrån att eleverna ska utvecklas i varje ämne genom att använda sig av olika förmågor, som är indelade i fem huvudgrupper (för att läsa mer om vad förmågorna innebär, klicka här). Följande förmågor tränas i detta spel:

Följande förmågor tränas i detta spel:

  • Att kunna växla mellan olika perspektiv
  • Att kunna jämföra likheter och skillnader
  • Att kunna förstå innebörden av olika begrepp
  • Att kunna använda begreppen i olika sammanhang
  • Att kunna tolka
  • Att kunna värdera
  • Att kunna reflektera
  • Att kunna lösa problem
  • Att kunna välja mellan olika strategier
  • Att kunna pröva och ompröva
  • Att kunna samtala
  • Att kunna resonera