CENTOKAMPEN & Lgr 11

En av de viktigaste ambitionerna ROLIGT LÄRANDE SVERIGE AB har, är att i våra spel kombinera underhållning med lärande inslag från läroplanen. Alla spel vi gör, kommer att vila på dessa två pelare. Det innebär i sin tur även att klasserna/grupperna som är med i CENTOKAMPEN per automatik också kommer att arbeta med delar av kursplanen i främst matematik (och även en del bitar i ämnet svenska) under arbetets gång med att lösa tävlingsuppgifterna. Dessutom kommer eleverna också få möjlighet att träna på en mängd olika förmågor kopplat till läroplanen.

Här nedan följer aktuella utdrag från den reviderade läroplanen (2017), kopplat till CENTOKAMPEN:

Utdrag ur matematikämnets syfte:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (s 56)

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” (s 56)

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.”  (s 56)

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.” (s 56)

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, […]
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (s 57)

Utdrag ur det centrala innehållet i matematik:

Åk 1-3
”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”
(s 57)

”Olika proportionella samband däribland dubbelt och hälften.” (s 58)

“Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” (s 58)

Åk 4-6
”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning.” (s 58)

“Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.” (s 60)

Åk 7-9
“Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.” (s 61)

Utdrag ur kunskapskraven i matematik:

För godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.” (s 61)

”Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.” (s 61)

”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.” (s 62)

För betyget E i slutet av åk 6
“Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.” (s 62)

“Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.” (s 62)

“Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter i bland annat aritmetik […].” (s 62)

För betyget E i slutet av åk 9
“Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. […] Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.” (s 64)

“Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.” (s 64)

“Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik.” (s 64)

Utdrag ur svenskämnets syfte:

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.” (s 252)

“Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-sättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.” (s 253)

Utdrag ur det centrala innehållet i svenska:

Åk 4-6
“Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.” (s 255)

Åk 7-9
“Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

Utdrag ur kunskapskraven i svenska:

För godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
“Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.” (s 258)

För betyget E i slutet av åk 6
“Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.” (s 259)

För betyget E i slutet av åk 9
“Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 
framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.” (s 261)

Förmågor som tränas i CENTOKAMPEN:

Följande förmågor tränas i CENTOKAMPEN (vissa mer eller mindre, beroende på hur ni väljer att lägga upp tävlingsuppgifterna i klassen/gruppen):

Analysförmåga:

 • Att kunna växla mellan olika perspektiv.
 • Att kunna föreslå lösningar.
 • Att kunna jämföra för– och nackdelar.

Begreppslig förmåga:

 • Att kunna använda begreppen i olika sammanhang.

Metakognitiva förmågor: 

 • Att kunna tolka.
 • Att kunna värdera.
 • Att kunna reflektera.
 • Att kunna lösa problem.
 • Att kunna välja mellan olika strategier.
 • Att kunna pröva och ompröva.

Kommunikativa förmågor: 

 • Att kunna samtala.
 • Att kunna diskutera.
 • Att kunna motivera.
 • Att kunna formulera egna meningar.
 • Att kunna resonera.